Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on mahdollisuus selvittää, mitä tietoja hänestä on kerätty ja talletettu sekä
mahdollisuus tarvittaessa saattaa asia tutkittavaksi.

Henkilötietoja voi käsitellä rekisteröidyn antamalla suostumuksella. Käsittely on mahdollista
myös, jos rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on sellainen asiakas-, työ- tai jäsenyyssuhde,
jossa henkilötietojen kerääminen ja tallettaminen on tarpeellista osapuolten välisten asioiden
hoitamiseksi. Lisäksi oikeus henkilötietojen käsittelyyn voi perustua muussa laissa
rekisterinpitäjälle säädettyyn tehtävään.

Henkilötietolaissa rekisteröidylle säädettyjä nimenomaisia oikeuksia ovat:

Tiedonsaantioikeus

Henkilötietojen käsittelyn edellytetään olevan avointa. Rekisterinpitäjä on siten velvollinen
antamaan tietoja henkilötietojesi käsittelystä sekä niitä kerättäessä, että käsiteltäessä. Sinulle
on kerrottava tiedot: rekisterinpitäjästä ja tarvittaessa tämän edustajasta, henkilötietojen
käsittelyn tarkoituksesta, säännönmukaisista tietojen luovutuksista, rekisteröityjen oikeuksien
käyttämisestä henkilötietojen käsittelyssä.

Jokaisella on oikeus saada tietoja myös rekisteriselosteesta, joka on laadittava kaikista
henkilörekistereistä. Siitä käy ilmi muun muassa rekisterinpitäjän nimi sekä mitä tietoja
rekisteriin on kerätty ja mihin niitä käytetään. Rekisterinpitäjä voi lisätä selosteeseen myös
rekisteröidyn oikeuksista kertovan osuuden.

Sinulla on oikeus saada rekisteriseloste nähtäväksesi pääsääntöisesti rekisterinpitäjän
toimipaikassa. Mikäli rekisteri on verkossa, myös rekisteriselosteen on oltava verkossa.

Tarkastusoikeus

Sinulla on pyynnöstäsi oikeus saada tietää, mitä tietoja sinusta on henkilörekisterissä tai ettei
rekisterissä ole sinua koskevia tietoja. Tiedot on annettava sinulle ymmärrettävässä muodossa
ja halutessasi saat ne myös kirjallisesti. Sinulla on oikeus saada tietää, mistä tiedot rekisteriä
varten säännönmukaisesti hankitaan ja mihin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti
luovutetaan.

Tietojen tarkastaminen on ilmaista kerran vuodessa. Tarkastusoikeus on pääsääntö. Laissa on
kuitenkin poikkeuksia tiettyjä tilanteita varten ja eräät rekisterit on jätetty kokonaan
tarkastusoikeuden ulkopuolelle.

Tarkastusoikeuden käyttäminen

Esitä tarkastuspyyntö suoraan rekisterinpitäjälle. Halutessasi voit käyttää tietosuojavaltuutetun
toimiston laatimaa mallilomaketta.

Mikäli rekisterinpitäjä kieltäytyy antamasta tietojasi, hänen on annettava sinulle kirjallinen
todistus. Todistuksesta käyvät ilmi syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Tämän jälkeen
voit kääntyä tietosuojavaltuutetun puoleen.

Oikeus saada tietonsa korjatuiksi

Jokaisella on oikeus tulla arvioiduksi oikeiden tietojen perusteella. Rekisteriin voidaan tallettaa
vain määritellyn henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja.

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava tiedon korjaamisesta myös sille, jolle tietojasi on luovutettu ja
jolta virheellinen tieto on saatu. Esitä tiedon korjaamisvaatimus suoraan rekisterinpitäjälle.
Halutessasi voit käyttää tietosuojavaltuutetun toimiston laatimaa mallilomaketta.
Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu korjaamaan tietoa, hänen on annettava sinulle todistus, josta
käy ilmi epäämisen syyt. Tämän jälkeen voit kääntyä tietosuojavaltuutetun puoleen.

Kielto-oikeus

Sinulla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä sinua koskevia tietoja tiettyihin
tarkoituksiin. Voit kieltää tietojesi käytön suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta
suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta tai henkilömatrikkelia ja
sukututkimusta varten.

Jos haluat kieltää osoitetietojesi käyttämisen tai luovuttamisen suoramarkkinointitarkoituksiin,
ilmoita kiellosta rekisterinpitäjälle, esim. puhelin- tai lehtiyhtiölle tai yhdistykselle. Voit ilmoittaa
kiellon puhelimitse tai kirjallisesti. Kielto-oikeuden käyttäminen on maksutonta.
Mahdollisimman kattavan kiellon aikaansaamiseksi voit kieltää seuraavia tahoja luovuttamasta
osoitetietojasi: Väestörekisterikeskus ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Käytännön toimet

Kun rekisteröity haluaa käyttää näitä oikeuksia tai hänellä on kysyttävää henkilötietojensa
käsittelystä, hänen on ensisijaisesti otettava yhteyttä asianomaiseen rekisterinpitäjään. Ellei
rekisteröity saa selvitettyä asiaansa rekisterinpitäjän kanssa, hän voi ottaa yhteyttä
tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Jos henkilötietojen käsittelyssä voi olla kyse henkilötietolaissa tai rikoslaissa määritellystä
rikoksesta, rekisteröity voi pyytää myös poliisiviranomaista selvittämään asiaa.
Palkkahallinnon rekisterin ollessa kyseessä, rekisterinpitäjä on työnantajayritys.